بیماری های زنان

انجام تست پاپ اسمیر
بیماری های زنان

تست پاپ اسمیر و ضرورت انجام آن

تست پاپ اسمیر از جمله مهم ترین غربالگری هایی است که این روز ها برای زنان متاهل حتی برای دختران جوان نیز توصیه می شود.

یائسگی زودرس و درمان آن
بیماری های زنان

یائسگی زودرس در زنان

یائسگی یکی از دوره های زندگی زنان است که بعد از قطع شدن عادت ماهیانه رخ می دهد. در برخی از زنان یائسگی قبل از